תהליך ההצטרפות להיצע

 

 הצטרפות להיצע סל תרבות ארצי

ברוכים הבאים לאתר סל תרבות ארצי. ההיצע של הסל כולל מופעים ומפגשים בששת תחומי האמנות: תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

א. הגדרות:

"מופע" - לרבות מפגש ו/או יצירה.

"יוצר" - לרבות אמן ו/או מפיק ו/או גוף אמנותי.

ב. באפשרותו של כל גוף אמנותי או יוצר להציע מופע או מפגש להיצע של סל תרבות ארצי, וזאת באחד משני המסלולים הבאים:

 1. ההיצע האמנותי

  א. המפגשים והמופעים הכלולים בהיצע זה הינם בעלי התכוונות אמנותית-חינוכית במהותם. המופעים נבחנים על ידי ועדות רפרטואר מקצועיות המספקות אישור למוסדות החינוך, בדבר היותם בעלי איכות אמנותית-חינוכית והתואמים את אוכלוסיות היעד השונות – תלמידי מערכת החינוך הפורמאלית מגן חובה ועד כתה י"ב.

  ב. ההיצע האמנותי המגוון והאיכותי של הסל נבחר בקפידה על ידי חברי הוועדות, שהינם אנשי מקצוע, חינוך ואקדמיה מתחומי האמנות השונים, העושים עבודתם בהתנדבות, ונבחרים על פי קריטריונים של השכלה וניסיון.

  ג. ועדות הרפרטואר משמשות מערכת סינון ובחירה, והן אלה המבטיחות את איכות ההיצע האמנותי-חינוכי של התוכנית. כדי לקרב את התלמידים לאמנות במיטבה, יש צורך במערכת סינון ובחירה בהתאמה לצורכי מערכת החינוך. עם זאת חשוב להדגיש שהרכזים, המורים והמחנכים הם הבוחרים בסופו של דבר את המופעים שיגיעו לבית הספר. מאגר ההיצע האמנותי שנבחר על ידי ועדות הרפרטואר משמש להם מקור לבניית תוכניות סל התרבות עבור תלמידיהם.

  ד.כל גוף אמנותי או יוצר יחיד יכולים להציע מופע או מפגש להיצע האמנותי של סל תרבות ארצי, ובלבד שיעמוד בתנאי הסף הבאים:

 1. המופע/המפגש במהותו בעל התכוונות אמנותית (להבדיל ממופעים בעלי מטרות אחרות).

 2. המופע/המפגש נוצר ומבוצע ע"י אנשי מקצוע בתחום האמנות הנדון.

 3. המופע/מפגש זמין לקהל היעד בשעות הבוקר, ובכל מקום בארץ (להוציא מקרים מיוחדים כגון: מוזיאונים, קונצרטים למנויים או הצגות המתקיימות באולם הבית בלבד).

 4. הגוף/היוצר המציע את המועמדות הינו בעל זכויות מלאות על המופע (נדרש אישור הצהרה על כך).

 5. המפגש נסוב סביב יצירה שנוצרה בשלוש השנים האחרונות. 

     ה. התנאים לזימון הוועדה לצפייה במופע:

 1. יש לתאם את מועדי הצפייה עם האחראי על הנושא במטה סל תרבות ארצי לפחות חודש מראש.

 2. יש לקיים את המופע במלואו, עם קהל יעד הולם מבחינת הגיל ומספר הצופים, במועד בו מגיעה הוועדה.

 3. יש לקיים את המופע בחלל מתאים, ההולם את סוג האירוע (ולא באולם ספורט, אמפיתאטרון, חצר בית ספר וכו').

 4. יש להציע לוועדת הרפרטואר לפחות שני מועדים לצפייה במופע (עם עדיפות לשלושה תאריכי צפייה). בקשה שלא תוגש עם שני מועדי צפייה לא תטופל.

  ו. צפייה הועדה במפגש/מופע :

 1. הוועדות פועלות מה- 1 בספטמבר עד ל- 30 ביוני, ונמצאות בפגרה בחודשי הקיץ (יולי-אוגוסט).

 2. על מנת למנוע אי הבנות ותקלות, יש להזמין את הוועדה כאשר המופע או המפגש מגובשים, ולאחר שנוסה די הצורך במפגש עם קהל.

 3. יש להודיע על כל שינוי במועד או במקום המופע/המפגש לאחראי על הנושא במטה סל תרבות ארצי.

 

    ז. במידה ומתקבלת תשובה חיובית מהועדה לא ניתן לעבור להיצע הנוסף למשך 3 שנים לפחות.

   ח. לאחר אישורו של מופע/מפגש להיצע האמנותי ע"י אחת הועדות, לא יהיה ניתן להעבירו להיצע הנוסף ב-3 השנים הבאות.

   ט. באם נגרע מופע/מפגש מההיצע האמנותי, לא ניתן יהיה להגיש אותו להיצע הנוסף, אלא רק לאחר 3 שנים.

 

למידע המלא על מסלול ההיצע האומנותי

 

 1. היצע נוסף

  א. המפגשים והמופעים הכלולים בהיצע זה הינם כאלה שמפיקיהם מבקשים להציגם בפני תלמידים במסגרת החינוך הפורמאלי, באופן עצמאי וללא בחינה מקצועית של ועדת הרפרטואר. המפגשים/המופעים מומלצים על ידי סגלי ההוראה בלבד. כניסה למסלול זה מקנה חשיפה בהיצע המוצג באתר ותכניו מועלים לאתר באופן עצמאי על ידי המפיקים ובאחריותם בלבד שלא על פי המבנה, השיטה והעקרונות של סל תרבות ארצי.

  ב. נוהל הצטרפות למסלול ההיצע הנוסף:

 1. על המפיק/האמן להצהיר, כי המופעים והמפגשים הנכללים במסלול זה משתייכים לתחום אמנות מסוים (תיאטרון, מוזיקה, מחול, אמנות פלסטית, ספרות, קולנוע).

 2. אין לבחור יותר משני תחומי אמנות לכל מופע או מפגש.

 3. במידה שהמפיק/האמן בחר בתחום אשר אינו תואם את אופי המופע או המפגש אותו הציע, רשאי סל תרבות ארצי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל נימוק, שלא לאשר את כניסתו להיצע.

 4. המפיק/האמן מחויב להציג את פרטי המופע המוצע, לרבות המפרט הטכני ומחירו. כמו כן חובה לצרף שלושה מכתבי המלצה של סגלי הוראה על גבי טופס המלצה כפי שמופיע באתר הסל. על הממליצים להיות מבין מנושאי התפקידים הבאים: מנהלים, מורים/ גננים וצוות חינוכי ואקדמי בתחום החינוך, רכזי סל תרבות בבית הספר, מנהלי סל תרבות ביישוב.

  עוד חובה לצרף הצהרת האמן בדבר הימצאותם של כל האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים לו על פי דין.

 5. יש להכין את כל הפרטים, האישורים וההמלצות מבעוד מועד. ללא הפרטים המלאים, האישורים וההמלצות, לא ניתן לשמור את המופע במערכת ולא ניתן להשלים את תהליך ההצטרפות להיצע הנוסף.  

 6. המפיק/האמן יציג מחיר מקסימאלי המבוקש להעלאת מופע/המפגש (כולל מע"מ) המוצע הכולל את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהצגת המופע/המפגש, לרבות עלות נסיעות. מובהר, כי המחיר הקבוע הינו מחיר אחיד להופעה אחת בפועל בכל מקום או אתר בארץ (להלן: "התמורה"). סל תרבות ארצי שומר לו את הזכות לפקח על מחיר זה ו/או להציע מחיר מומלץ.

 7. מובהר בזאת, כי התמורה המבוקשת להעלאת מופע אחד בפועל הינה המחיר הקבוע, המוחלט והסופי לה יהא זכאי המפיק/האמן במסגרת הצעתו במסלול ההיצע הנוסף ולא יחול בו כל שינוי אלא אם צוין אחרת במפורש ובכתב.

 8. עם סיום מילוי הפרטים, יוצג המופע באתר סל תרבות ארצי (מסלול ההיצע הנוסף), תחת תחום האמנות והנושא החינוכי אליו שויך באופן עצמאי על ידי המפיק/האמן, בליווי פרטי יצירת הקשר לשם תיאום.

 9. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בלוגו "סל תרבות ארצי" ו/או שימוש בצמד המילים "מאושר סל תרבות ארצי" או בכל וריאציה אחרת בעת פרסום המופע/מפגש ו/או שיווקו ו/או הפצתו ו/או בכל דרך אחרת. ניתן אך ורק לרשום כי "המופע נכלל בהיצע".

 10. פעל האמן בניגוד לקבוע בסעיף 8 דלעיל המופע/המפגש המוצע על ידו יוסר מאתר סל תרבות ארצי לאלתר וסל תרבות ארצי יהא חופשי לפעול כנגדו בכל האמצעים העומדים לו על פי דין.

 11. האישורים תקפים ל 3 שנים בלבד מיום הכניסה להיצע, בכל מקרה גם אם היו פעולות אחרי 3 שנים המופע/מפגש ייגרע ובמידה ותהיה מעוניין להכניסו מחדש עלייך להתחיל את התהליך מחדש.

 12. לאחר אישורו של מופע/מפגש להיצע האמנותי ע"י אחת הועדות, לא יהיה ניתן להעבירו להיצע הנוסף ב-3 השנים הבאות.

 13. באם נגרע מופע/מפגש מההיצע האמנותי, לא ניתן יהיה להגיש אותו להיצע הנוסף, אלא רק לאחר 3 שנים.

   

   

    

למידע המלא על מסלול ההיצע הנוסף

 

 1. כללי :

 1. היצע סל תרבות ארצי כולל אך ורק מפגשים עם יוצרים ומופעים המעניקים לתלמיד חווית צפייה וחשיפה לאחד מששת תחומי האמנות.

 2. לאחר אישור הוועדה, חל איסור לשנות את המופע המוצג במסגרת הופעותיו, לרבות היבטים טכניים. לשם הסדרת עניין זה, נקבעו מספר נהלים ברורים בנוגע לגילוי ליקויים במופעים או אי עמידה בהסכמים, ותגובת הסל הצפויה לכך: 

  א. ביקורת לקויה ראשונה – ייצא מכתב המסביר את אופי הליקוי, אליו המפיק יחויב להשיב. במידה וההסבר לא יניח את הדעת, יידרש קנס בהתאם.

  ב. ביקורת לקויה שנייה – קיזוז אוטומטי של 50% מעלות המופע.

  ג. ביקורת לקויה שלישית – גריעה אוטומטית מהיצע הסל. במידה ולמפיק מופעים נוספים הכלולים בהיצע, יישלח מכתב התראה לפני הוצאת כלל המופעים האחרים של אותו מפיק.

 3. מופע/מפגש שלא התקיים במסגרת סל תרבות ארצי במשך שלוש שנים ברציפות, יוסר מההיצע ללא הודעה מוקדמת.

 4. ניתן להגיש ערעור על מופע/מפגש שלא אושר ע"י הוועדה. בעקבות הגשת הערעור יצפו במופע/מפגש חברי ועדה נוספים וייערך דיון בנוסף במליאת הוועדה. ההחלטה תתקבל על פי דעת חברי הוועדה הנוספים שצפו במופע/מפגש בפעם השנייה. הוועדה תמסור את נימוקיה למגישי הערעור גם לאחר הדיון הנוסף.

 5. אין במתן אישור הועדה ו/או הצטרפות המופע/המפגש להיצע כדי לחייב הזמנתו בפועל על ידי בתי ספר. האחריות על יצירת הקשר עם בתי הספר, קידום המופע/מפגש ושיווקו חלה על היוצר או המפיק בלבד.

 6. סל תרבות ארצי אינו מתחייב למספר הזמנות המופע/המפגש אשר יבוצעו בפועל. לא תהיה למפיק/לאמן כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי סל תרבות ארצי בגין מספר ההזמנות אשר יבוצעו בפועל

 7. מופע/מפגש שלא הוזמן על ידי מערכת החינוך ולו פעם אחת במהלך שנה אחת מיום כניסתו להיצע, ייגרע מההיצע באופן אוטומטי, ללא כל הודעה מוקדמת.

 8. באם נגרע מופע מההיצע האמנותי, לא ניתן יהיה להגיש אותו להיצע הנוסף (גם לא בשם אחר אם מדובר באותם יוצרים/אמנים), אלא רק לאחר 3 שנים, אשר יתחילו להימנות בסיום שנת הלימודים בה נגרע המופע מהמערכת (כך לדוגמה, אם המופע נגרע מההיצע האמנותי בתאריך ה-02.05.2017, ניתן יהיה להגיש שאלון עבור אותו מופע להיצע הנוסף החל מהתאריך ה-01.09.2020).

   

שימו לב!

היצע סל תרבות ארצי אינו כולל סדנאות מעשיות, הרצאות, מופעים ומפגשים דינמיים וספונטניים, מופעים ומפגשים בהם שיתוף הקהל עולה על 10% ממשכם, קרקסים, סיורים במוזיאונים שאינם אמנותיים וכן מופעים של חוגים ומגמות וכל פעילות אחרת שאינה קשורה ישירות לאחד מששת תחומי האמנות המפורטים.

 

חל איסור מוחלט לנצל את הביקור בבית הספר כדי למכור מוצרים לתלמידים או לצוות ההוראה.

אין למכור ספרים, תקליטורים, כרטיסים למופעים וכל מוצר הקשור למפגש באופן ישיר או עקיף.

 

אין אפשרות להופיע בשני המסלולים במקביל - לא בזמן הגשת הבקשה ולא לאחר העלאת המופע/ מפגש לאתר.

הליך הבקשה לצירוף מופע או מפגש להיצע נעשה אך ורק באמצעות מערכת התוכנה החדשה של סל תרבות ארצי.

לשם כך יש להירשם למערכת סל תרבות ארצי.

 

לכניסה ורישום למערכת

 

בכל בעיה ניתן לפנות לציפי גלנשניג, רכזת פניות ההצטרפות להיצע:

 zipig@matnasim.org.il

טלפון: 03-5653205

 

 

 

 

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.