היצע נוסף

המפגשים והמופעים הכלולים בהיצע זה הינם כאלה שמפיקיהם ויוצריהם מבקשים להציגם בפני תלמידים במסגרת החינוך הפורמאלי, באופן עצמאי.  

המפגשים והמופעים מומלצים על ידי הסגל החינוכי בלבד (באמצעות טופס ההמלצה הרשמי). 

על הממליצים להיות מבין מנושאי התפקידים הבאים: מנהלים, מורים/ גננים וצוות חינוכי ואקדמי בתחום החינוך, רכזי סל תרבות בבית הספר ומנהלי סל תרבות ביישוב.

כניסה למסלול זה מקנה חשיפה באתר. תכניו מועלים לאתר על ידי המפיקים ובאחריותם בלבד שלא על פי המבנה, השיטה והעקרונות של ההיצע המאושר על ידי הוועדות המקצועיות.

להיצע הנוסף ניתן להוסיף אך ורק מופעים ומפגשים אשר לא נכללו בהיצע הכולל של סל תרבות בשלוש השנים האחרונות (בשם כזה או אחר). 

המפיק / האמן יציג מחיר מקסימאלי המבוקש להעלאת מופע / מפגש (כולל מע"מ). המחיר המוצע כולל את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהצגת המופע/המפגש, לרבות עלות נסיעות. מובהר, כי המחיר הקבוע הינו מחיר אחיד להופעה אחת / מפגש אחד בפועל בכל מקום או אתר בארץ (להלן:"התמורה"). 

מובהר בזאת, כי התמורה המבוקשת עבור המופע/המפגש הינה המחיר הקבוע, המוחלט והסופי לה הנך זכאי/ת במסגרת הצעתך. לא יחול בו כל שינוי. סל תרבות ארצי רשאי לפקח על מחיר זה ו/או לבחון אותו ו/או להציע מעת לעת מחיר מומלץ. ו/או לבטל מחיר זה, שהוצג על ידי המפיק / האמן ולקבע מחיר מקסימאלי אשר יפורסם באתר.

יודגש כי מופעים ומפגשים שנמצאים בהיצע הנוסף לא יכללו בפרויקטים המיוחדים של סל תרבות ארצי.

לקריאה נוספת

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.